SG-00162 Bovine Glutathione peroxidase(GSH-PX) ELISA kit(Enzyme activity) 48T/96T
SG-00163 Bovine Glutathione peroxidase(GSH-PX) ELISA kit(Enzyme levels) 48T/96T
SG-00164 Bovine gonadotropin-releasing hormone(GnRH)ELISA Kit 48T/96T
SG-00165 Bovine Granulocyte colony-stimulating factor(CSF3) ELISA kit 48T/96T
SG-00167 Bovine Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor(CSF2) ELISA kit 48T/96T
SG-00168 Bovine growth hormone(GH) ELISA Kit 48T/96T
SG-00169 Bovine Growth/differentiation factor 8(MSTN) ELISA kit 48T/96T
SG-00170 Bovine Haptoglobin,Hpt/HP ELISA KIT 48T/96T
SG-00171 Bovine Heat Shock Protein 70,HSP-70 ELISA Kit 48T/96T
SG-00172 Bovine Heat Shock Protein 72 (HSP-72) ELISA Kit 48T/96T
SG-00173 Bovine Heat shock protein beta-1(HSPB1) ELISA kit 48T/96T
SG-00174 Bovine Heat shock protein HSP 90-alpha(HSP90AA1) ELISA kit 48T/96T
SG-00175 Bovine Hemoglobin subunit beta(HBB) ELISA kit 48T/96T
SG-00176 Bovine Hemopexin(HPX) ELISA kit 48T/96T
SG-00177 Bovine Heparin-binding growth factor 2(FGF2) ELISA kit 48T/96T
SG-00178 Bovine hepatic lipase(HL)ELISA Kit 48T/96T
SG-00179 Bovine hepcidin 25(Hepc25)ELISA kit 48T/96T
SG-00180 Bovine High density lipoprotein(HDL)ELISA Kit 48T/96T
SG-00181 Bovine High mobility group protein B1(HMGB1) ELISA kit 48T/96T
SG-00182 Bovine Histidine-rich glycoprotein(HRG) ELISA kit 48T/96T
SG-00183 Bovine Histone H3 (H3) ELISA Kit 48T/96T
SG-00184 Bovine Hydroxymethylglutaryl-CoA lyase, mitochondrial(HMGCL) ELISA kit 48T/96T
SG-00185 Bovine Hyperglycosylated Chorionic Gonadotropin (HCG)ELISA Kit 48T/96T
SG-00187 Bovine Immunoglobulin A,IgA ELISA Kit 48T/96T
SG-00190 Bovine Immunoglobulin E(IgE) ELISA Kit 48T/96T
SG-00191 Bovine Immunoglobulin G(IgG)ELISA Kit 48T/96T
SG-00192 Bovine Immunoglobulin M,IgM ELISA Kit 48T/96T
SG-00193 Bovine Indian Hedgehog (IHH) ELISA kit 48T/96T
SG-00194 Bovine Inhibin alpha chain(INHA) ELISA kit 48T/96T
SG-00195 Bovine Inhibin beta A chain(INHBA) ELISA kit 48T/96T
SG-00196 Bovine Inhibin beta B chain(INHBB) ELISA kit 48T/96T
SG-00197 Bovine Insulin-like growth factor 1,IGF-1 ELISA Kit 48T/96T
SG-00198 Bovine Insulin-like growth factor binding protein 2(IGFBP-2) ELISA kit 48T/96T
SG-00199 bovine Insulin-like growth factor binding protein 3,IGFBP-3 ELISA kit 48T/96T
SG-00200 Bovine Insulin-like growth factor II(IGF2) ELISA kit 48T/96T
SG-00201 Bovine Integrin alpha-2(ITGA2) ELISA kit 48T/96T
SG-00203 Bovine Integrin beta-5(ITGB5) ELISA kit 48T/96T
SG-00204 Bovine Intercellular adhesion molecule 1(ICAM1) ELISA kit 48T/96T
SG-00205 Bovine Intercellular adhesion molecule 3(ICAM3) ELISA kit 48T/96T
SG-00206 Bovine Interferon omega-1(IFNW1) ELISA kit 48T/96T
SG-00207 Bovine Interferon α,IFN-α ELISA Kit 48T/96T
SG-00208 Bovine Interferon β,IFN-β/IFNB ELISA Kit 48T/96T
SG-00209 Bovine Interferon γ ,IFN-γ ELISA Kit 48T/96T
SG-00211 Bovine Interferon-induced GTP-binding protein Mx1(MX1) ELISA kit 48T/96T
SG-00212 Bovine Interferon-induced GTP-binding protein Mx2(MX2) ELISA kit 48T/96T
SG-00213 Bovine Interferon-Tau ELISA Kit 48T/96T
SG-00214 Bovine Interleukin 1,IL-1 ELISA Kit 48T/96T
SG-00215 Bovine Interleukin 10,IL-10 ELISA Kit 48T/96T
SG-00216 Bovine Interleukin 12,IL-12 ELISA Kit 48T/96T
SG-00217 Bovine Interleukin 17(IL-17) ELISA Kit 48T/96T
SG-00218 Bovine Interleukin 1β (IL- 1β) ELISA kit 48T/96T
SG-00219 Bovine Interleukin 2,IL-2 ELISA Kit 48T/96T
SG-00220 Bovine Interleukin 5 (IL-5) ELISA Kit 48T/96T
SG-00221 Bovine Interleukin 6,IL-6 ELISA Kit 48T/96T
SG-00223 Bovine Interleukin 8,IL-8 ELISA Kit 48T/96T
SG-00224 Bovine Interleukin-1 receptor antagonist protein(IL1RN) ELISA kit 48T/96T
SG-00225 Bovine Interleukin-12 receptor subunit beta-2(IL12RB2) ELISA kit 48T/96T
SG-00227 Bovine Interleukin-12 subunit beta(IL12B) ELISA kit 48T/96T
SG-00228 Bovine Interleukin-13(IL13) ELISA kit 48T/96T
SG-00229 Bovine Interleukin-15(IL15) ELISA kit 48T/96T
SG-00230 Bovine Interleukin-18(IL18) ELISA kit 48T/96T
SG-00231 Bovine Interleukin-2 receptor subunit alpha(IL2RA) ELISA kit 48T/96T
SG-00232 Bovine Interleukin-21(IL21) ELISA kit 48T/96T
SG-00233 Bovine Interleukin-22 receptor subunit alpha-1(IL22RA1) ELISA kit 48T/96T
SG-00234 Bovine Interleukin-3(IL3) ELISA kit 48T/96T
SG-00235 Bovine Interleukin-34(IL34) ELISA kit 48T/96T
SG-00236 Bovine Interleukin-8(IL-8) ELISA kit 48T/96T
SG-00237 Bovine Interstitial collagenase(MMP1) ELISA kit 48T/96T
SG-00238 Bovine insulin-like growth factor binding protein 1(IGFBP-1) ELISA Kit 48T/96T
SG-00239 Bovine insulin-like growth factor binding protein 4(IGFBP-4) ELISA Kit 48T/96T
SG-00240 Bovine insulin-like growth factor binding protein 5,IGFBP-5 ELISA Kit 48T/96T
SG-00241 Bovine insulin-like growth factor binding protein 6(IGFBP-6) ELISA Kit 48T/96T
SG-00242 Bovine interleukin 16 (lymphocyte chemoattractant factor) (IL16) ELISA kit 48T/96T
SG-00243 Bovine interleukin 22 (IL22) ELISA kit 48T/96T
SG-00244 Bovine interleukin 4,IL-4 ELISA Kit 48T/96T
SG-00246 Bovine intestinal fatty acid binding protein,iFABP ELISA Kit 48T/96T
SG-00247 Bovine Japanese Encephalitis Antibody(IgG)ELISA Kit 48T/96T
SG-00248 Bovine Kappa-casein(CSN3) ELISA kit 48T/96T
SG-00249 Bovine Lactoferrin,LTF/LF ELISA kit 48T/96T
SG-00250 Bovine lactoperoxidase (LPO) ELISA kit 48T/96T
SG-00251 Bovine Leptin,LEP ELISA Kit 48T/96T
SG-00252 Bovine leukosis virus antibody (BLV-Ab) ELISA Kit 48T/96T
SG-00253 Bovine lipopolysaccharide binding protein (LBP) ELISA kit 48T/96T
SG-00254 Bovine lipopolysaccharides (LPS) ELISA kit 48T/96T
SG-00255 Bovine lipoprotein lipase(LPL)ELISA Kit 48T/96T
SG-00256 Bovine Low Density Lipoprotein(LDL) ELISA Kit 48T/96T
SG-00257 Bovine Lumican(LUM) ELISA kit 48T/96T
SG-00258 Bovine luteinizing hormone(LH)ELISA kit 48T/96T
SG-00259 Bovine Lysozyme (LZM) ELISA Kit 48T/96T
SG-00261 Bovine Major prion protein(PRNP) ELISA kit 48T/96T
SG-00262 Bovine Mast/stem cell growth factor receptor(KIT) ELISA kit 48T/96T
SG-00263 Bovine Matrix metalloproteinase-20(MMP20) ELISA kit 48T/96T
SG-00264 Bovine Matrix metalloproteinase-9(MMP9) ELISA kit 48T/96T
SG-00267 Bovine Metalloproteinase inhibitor 1(TIMP1) ELISA kit 48T/96T
SG-00268 Bovine Metalloproteinase inhibitor 2(TIMP2) ELISA kit 48T/96T
SG-00269 Bovine Metalloproteinase inhibitor 3(TIMP3) ELISA kit 48T/96T
SG-00270 Bovine Metalloproteinase inhibitor 4(TIMP4) ELISA kit 48T/96T
SG-00271 Bovine Metallothionein-1A(MT1A) ELISA kit 48T/96T
SG-00272 Bovine Microfibril-associated glycoprotein 4(MFAP4) ELISA kit 48T/96T
SG-00273 Bovine milk fat globule-EGF factor 8 protein(MFGE8) ELISA Kit 48T/96T
SG-00274 Bovine (MCP-1/CCL2/MCAF)ELISA Kit 48T/96T
SG-00275 Bovine Mucin-1(MUC1) ELISA kit 48T/96T
SG-00276 Bovine Mucin-15(MUC15) ELISA kit 48T/96T
SG-00277 Bovine mycobecterium tuberculosis antibody(IgG) ELISA Kit 48T/96T
SG-00278 Bovine Myeloid differentiation primary response protein MyD88(MYD88) ELISA kit 48T/96T
SG-00279 Bovine Myoglobin(MB) ELISA kit 48T/96T
SG-00280 Bovine NACHT, LRR and PYD domains-containing protein 3(NLRP3) ELISA kit 48T/96T
SG-00281 Bovine natriuretic peptide precursor C (NPPC) ELISA kit 48T/96T
SG-00282 Bovine Neural cell adhesion molecule 1(NCAM1) ELISA kit 48T/96T
SG-00283 Bovine neuropeptide Y (NPY) ELISA kit 48T/96T
SG-00284 Bovine neurotensin (NTS) ELISA kit 48T/96T
SG-00285 Bovine N-terminal pro-brain natriuretic peptide (NT-proBNP) ELISA kit 48T/96T
SG-00286 Bovine N-terminal pro-brain natriuretic peptide(NT-proBNP) ELISA Kit 48T/96T
SG-00287 Bovine Nuclear factor NF-kappa-B p105 subunit(NFKB1) ELISA kit 48T/96T
SG-00288 Bovine Osteocalcin/bone gla protein,OT/BGP ELISA Kit 48T/96T
SG-00289 Bovine Osteopontin(SPP1) ELISA kit 48T/96T
SG-00290 Bovine Pancreatic lipase-related protein 2(PNLIPRP2) ELISA kit 48T/96T
SG-00291 Bovine Parathyroid hormone(PTH) ELISA kit 48T/96T
SG-00292 Bovine parvovirus (PV) elisa kit 48T/96T
SG-00293 Bovine Pasteurella multocida IgG antibody ELISA Kit 48T/96T
SG-00294 Bovine Pasteurella multocida IgM antibody ELISA Kit 48T/96T
SG-00295 Bovine Pentraxin-related protein PTX3(PTX3) ELISA kit 48T/96T
SG-00296 Bovine Peptide YY(PYY) ELISA kit 48T/96T
SG-00297 Bovine peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARG) ELISA kit 48T/96T
SG-00298 Bovine Phosphofructokinase, PFK ELISA Kit 48T/96T
SG-00299 Bovine Placenta growth factor(PGF) ELISA kit 48T/96T
SG-00300 Bovine Placenta-specific gene 8 protein(PLAC8) ELISA kit 48T/96T
SG-00301 Bovine Plasma serine protease inhibitor(SERPINA5) ELISA kit 48T/96T
SG-00302 Bovine Plasminogen(PLG) ELISA kit 48T/96T
SG-00303 Bovine Platelet factor 4(PF4) ELISA kit 48T/96T
SG-00304 Bovine Platelet-activating factor acetylhydrolase IB subunit alpha(PAFAH1B1) ELISA kit 48T/96T
SG-00305 Bovine Platelet-activating factor acetylhydrolase(PLA2G7) ELISA kit 48T/96T
SG-00306 Bovine Platelet-derived growth factor subunit AA (PDGF-AA) ELISA kit 48T/96T
SG-00307 Bovine Poly(U)-binding-splicing factor PUF60 (PUF60) ELISA kit 48T/96T
SG-00308 Bovine Pregnancy Specific Protein B(PSPB)ELISA Kit 48T/96T
SG-00309 Bovine procalcitonin (PCT) ELISA kit 48T/96T
SG-00310 Bovine procollagen ⅡA N-terminal peptide(PⅡANP) ELISA Kit 48T/96T
SG-00311 Bovine proenkephalin (PENK) ELISA kit 48T/96T
SG-00312 Bovine Progesterone(Pro) ELISA Kit 48T/96T
SG-00313 Bovine progesterone,PROG ELISA Kit 48T/96T
SG-00314 Bovine Prolactin/Luteotropic Hormone(PRL/LTH) ELISA Kit 48T/96T
SG-00315 Bovine Prolactin/Luteotropic Hormone(PRL/LTH) ELISA Kit 48T/96T
SG-00316 Bovine Prostaglandin-H2 D-isomerase(PTGDS) ELISA kit 48T/96T
SG-00317 Bovine Protein disulfide-isomerase(P4HB) ELISA kit 48T/96T
SG-00318 Bovine Protein S100-A2(S100A2) ELISA kit 48T/96T
SG-00319 Bovine P-selectin(SELP) ELISA kit 48T/96T
SG-00320 Bovine pulmonary surfactant-associated protein B,SP-B ELISA Kit 48T/96T
SG-00321 Bovine pulmonary surfactant-associated protein C,SP-C ELISA Kit 48T/96T
SG-00323 Bovine Pulmonary surfactant-associated protein D(SFTPD) ELISA kit 48T/96T
SG-00324 Bovine Reelin(RELN) ELISA kit 48T/96T
SG-00325 Bovine Reovirus ELISA Kit 48T/96T
SG-00326 Bovine Retinol-binding protein 3(RBP3) ELISA kit 48T/96T
SG-00327 Bovine Retinol-binding protein 4(RBP4) ELISA kit 48T/96T
SG-00328 Bovine Ribonuclease pancreatic(RNASE1) ELISA kit 48T/96T
SG-00329 Bovine rotavirus (RV) antigen (Ag) ELISA kit 48T/96T
SG-00330 Bovine Rotavirus IgM(RV-IgM)ELISA kit 48T/96T
SG-00331 Bovine Sclerostin(SOST) ELISA kit 48T/96T
SG-00332 Bovine Secreted phosphoprotein 24(SPP2) ELISA kit 48T/96T
SG-00333 Bovine Secretin(SCT) ELISA kit 48T/96T
SG-00334 Bovine Secretogranin-1(CHGB) ELISA kit 48T/96T
SG-00335 Bovine secretory immunoglobulin A,sIgA ELISA Kit 48T/96T
SG-00336 Bovine Selenium-binding protein 1(SELENBP1) ELISA kit 48T/96T
SG-00337 Bovine Selenoprotein P(SEPP1) ELISA kit 48T/96T
SG-00338 Bovine Serum amyloid A,SAA ELISA Kit 48T/96T
SG-00339 Bovine Serum paraoxonase/arylesterase 2(PON2) ELISA kit 48T/96T
SG-00340 Bovine soluble cluster of differentiation 8(sCD8) ELISA Kit 48T/96T
SG-00341 Bovine Somatostatin(SS)ELISA Kit 48T/96T
SG-00342 Bovine Sorbitol dehydrogenase(SORD) ELISA kit 48T/96T
SG-00343 Bovine Stanniocalcin-1(STC1) ELISA kit 48T/96T
SG-00344 Bovine staphylococcus aureus(S.aureus) ELISA Kit 48T/96T
SG-00345 Bovine substance P (SP) ELISA kit 48T/96T
SG-00346 Bovine Superoxide dismutase [Mn], mitochondrial(SOD2) ELISA kit 48T/96T
SG-00347 Bovine Tachykinin-3(TAC3) ELISA kit 48T/96T
SG-00348 Bovine telomerase(TE)ELISA Kit 48T/96T
SG-00349 Bovine Testosterone(T) ELISA Kit 48T/96T
SG-00350 Bovine Thioredoxin reductase 1, cytoplasmic(TXNRD1) ELISA kit 48T/96T
SG-00351 Bovine Thrombin-antithrombin III Complex, TAT-III ELISA Kit 48T/96T
SG-00352 Bovine Thrombospondin 1(TSP-1) ELISA Kit 48T/96T
SG-00353 Bovine Thrombospondin-4(THBS4) ELISA kit 48T/96T
SG-00354 Bovine Thyroglobulin(TG) ELISA kit 48T/96T
SG-00355 Bovine Thyroid Stimulating Hormone(TSH) ELISA Kit 48T/96T
SG-00356 Bovine thyroxine (T4 )ELISA Kit 48T/96T
SG-00357 Bovine thyroxine,T4 ELISA Kit 48T/96T
SG-00358 Bovine Thyroxine-Binding Globulin,TBG ELISA Kit 48T/96T
SG-00359 Sığır Doku faktörü yolu inhibitörü 2(TFPI2) ELISA kiti 48T/96T
SG-00360 Sığır TNF reseptörü ile ilişkili faktör 6(TRAF6) ELISA kiti 48T/96T
SG-00361 Sığır TNF-αELISA kiti 48T/96T
SG-00362 Bovine Toll benzeri reseptör 2(TLR2) ELISA kiti 48T/96T
SG-00363 Bovine Toll benzeri reseptör 4(TLR4) ELISA kiti 48T/96T
SG-00364 Bovine Toll benzeri reseptör 6(TLR6) ELISA kiti 48T/96T
SG-00365 Sığır Toxoplasma gondii (Toxo) ELISA Kiti 48T/96T
SG-00366 Bovine Transcobalamin-2(TCN2) ELISA kiti 48T/96T
SG-00367 Sığır dönüştürücü büyüme faktörü β1,TGF-β1 ELISA Kiti 48T/96T
SG-00368 Sığır dönüştürücü büyüme faktörleri β2,TGFβ2 ELISA Kiti 48T/96T
SG-00369 Sığır Transtiretin(TTR) ELISA kiti 48T/96T
SG-00370 Sığır Yonca faktörü 3(TFF3) ELISA kiti 48T/96T
SG-00371 Sığır Tri-iyodotironin(T3) ELISA Kiti 48T/96T
SG-00372 Sığır Tri-iyodotironin,T3 ELISA Kiti 48T/96T
SG-00373 Sığır Troponin T, kalp kası(TNNT2) ELISA kiti 48T/96T
SG-00374 Sığır Troponin T, yavaş iskelet kası(TNNT1) ELISA kiti 48T/96T
SG-00375 Sığır Tripsin ELISA Kiti 48T/96T
SG-00376 Sığır Tubulointerstisyel nefrit antijeni (TINAG) ELISA kiti 48T/96T
SG-00377 Sığır Tümörü nekroz faktörü reseptörü üst aile üyesi 11B(TNFRSF11B) ELISA kiti 48T/96T
SG-00378 Sığır Tümörü nekroz faktörü reseptörü üst aile üyesi 1A(TNFRSF1A) ELISA kiti 48T/96T
SG-00379 Sığır Tümörü nekroz faktörü reseptörü üst aile üyesi 6(FAS) ELISA kiti 48T/96T
SG-00380 Sığır tümörü nekroz faktörü α(TNF-α) ELISA KIT 48T/96T
SG-00381

Sığır-Bovine  Tirosinaz(TYR) ELISA kiti

48T/96T
SG-00382 Sığır Ubiquitin benzeri protein ISG15(ISG15) ELISA kiti 48T/96T
SG-00383 Sığır Vasküler endotelyal büyüme faktörü A(VEGFA) ELISA kiti 48T/96T
SG-00384 Sığır Vasküler endotelyal büyüme faktörü B(VEGFB) ELISA kiti 48T/96T
SG-00385 Sığır Vasopressin(VP) ELISA Kiti 48T/96T
SG-00386 Sığır viral ishal virüsü (BVDV)ELISA Kiti 48T/96T
SG-00387 Sığır Vitamin A (VA) ELISA Kiti 48T/96T
SG-00388 Sığır Vitamin B12(VB12) ELISA Kiti 48T/96T
SG-00389 Sığır D Vitamini bağlayıcı protein (GC) ELISA kiti 48T/96T
SG-00390 Sığır Vitamin K bağımlı protein S(PROS1) ELISA kiti 48T/96T
SG-00391 Sığır Vitamin K bağımlı protein Z(PROZ) ELISA kiti 48T/96T
SG-00392

Sığır-Bovine Vitrin(VIT) ELISA kit

48T/96T
SG-00393 Sığır von Willebrand faktörü (VWF) ELISA kiti 48T/96T
SG-00394 Sığır α Lactalbumin,α-La ELISA Kiti 48T/96T
SG-00395 Sığır α1-Asit glikoprotein,α1-AGP ELISA Kiti 48T/96T
SG-00396 Sığır adiponektin(ADP)ELISA Kiti 48T/96T

Sığır-Bovine Elisa kitleri için bizimle irtibata geçiniz

Pages: 1 2 3 4