KLİNİK LAB. TEST ÖNEMLİ BİLGİLER

by admin

Laktat (Plazma)………………………………………………. 377

Laktat (BOS)…………………………………………………. 378

Laktat Dehidrogenaz (LDH)………………………………… 379

Laktoz Tolerans Testi……………………………………….. 381

Laktat Dehidrogenaz (LDH) İzoenzim Elektroforezi………. 382

Lamda Hafif Zincir (Serum)………………………………….. 383

Lamda Hafif Zincir (İdrar)…………………………………… 384

Lamotrigine (Lamictal)………………………………………. 385

Legionella Kültürü ve Antikoru……………………………… 386

Leishmania Antikoru………………………………………… 387

Lenfoma Paneli………………………………………………. 388

Lenfosit İmmunofenotiplendirme (CD4/CD8 Oranı,

CD4 Yüzdesi)……………………………………………… 389

Lipaz…………………………………………………………. 391

Lipoprotein a (Lp a)…………………………………………. 393

Lipoprotein Elektroforezi…………………………………… 394

Listeria Aglutinasyon Testi…………………………………. 396

Lityum (Li)……………………………………………………. 397

Lizozim (Muramidaz)………………………………………… 398

Liver-Kidney Mikrozomal Antikor Tip1 (LKM Tip 1 Antikorları) 399

Lökosit Alkalen Fosfataz (LAP)…………………………….. 400

Lupus Antikoagülan ve Antikor Testi………………………. 402

Lupus Eritematosus Hücre Testi (LE Hücresi)……………… 404

Luteinizan Hormon (LH)…………………………………….. 405

Magnezyum (Serum)…………………………………………. 407

Magnezyum (İdrar)………………………………………….. 410

Makroprolaktin………………………………………………. 411

Metanefrinler (İdrar)………………………………………… 412

Methemoglobin (Methb.)……………………………………. 414

5-10 Metilen Tetrahidrofolat Redüktaz Enzim Eksikliği

(MTHFR Mutasyon Analizi)……………………………….. 415

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30